KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Agnieszka Wiśniewska-Celmer

Kancelaria zajmuje się przede wszystkim profesjonalną obsługą i doradztwem prawnym z zakresu zamówień publicznych, oferując szeroki zakres obsługi zamówień publicznych – zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawców. Wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne oraz zdobyta wiedza podczas dokonywania kontroli prawidłowości postępowań o zamówienie publiczne prowadzonych przez różne podmioty będące instytucjami zamawiającymi pozwala na zapewnienie jak najlepszej i profesjonalnej obsługi postępowań o zamówienie publiczne – począwszy od przygotowania postępowania aż po drogę odwoławczą.

Poniżej przedstawiam oferowany zakres obsługi:

PROFESJONALNA OBSŁUGA I DORADZTWO PRAWNE ZAMAWIAJĄCEGO:

 – przygotowanie dokumentacji postępowania w każdym z trybów postępowania przewidzianych w ustawie,

 – bieżąca pomoc świadczona w trakcie prowadzonego postępowania w tym przygotowywanie odpowiedzi na zapytania wykonawców, pomoc w prowadzonych negocjacjach, ocena ofert, prowadzenie korespondencji z wykonawcami,

 – przygotowywanie postępowań i procedur (w tym również regulaminów) w zamówieniach o wartościach szacunkowych poniżej progu bagatelności wynikającego z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

weryfikacja opiniowanie dokumentów przygotowanych przez zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne,

 – pomoc prawna w postępowaniach przez organami kontroli z zakresu zamówień publicznych,

 – pomoc prawna w zakresie postępowań odwoławczych i sądowych z zakresu zamówień publicznych, w tym również reprezentacja zamawiającego,

 – sporządzanie opinii prawnych na przedstawione przez zamawiającego zagadnienia prawne związane z zamówieniami publicznymi,

bieżące konsultacje telefoniczne lub/i mailowe – w zależności od potrzeby Klienta i zawartej umowy na obsługę prawną,

pomoc prawna w innych kwestiach związanych z zamówieniami publicznymi – w zależności od potrzeb zamawiającego.

PROFESJONALNA OBSŁUGA I DORADZTWO PRAWNE WYKONAWCY:

  – przeprowadzanie analizy dokumentacji przetargowej pod kątem możliwości przystąpienia wykonawcy do postępowania,

 – pomoc w przygotowaniu oferty/wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

 – bieżący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia po stronie wykonawcy, w tym udział w negocjacjach,

 – pomoc przy składaniu środków ochrony prawnej (odwołań oraz skarg) oraz reprezentacja wykonawcy w tych postępowaniach,

 – sporządzanie opinii prawnych,

 – bieżące konsultacje telefoniczne lub/i mailowe – w zależności od potrzeby Klienta i zawartej umowy na obsługę prawną.

 

Mając na uwadze, iż każde zamówienie i każde postępowanie jest inne jestem nastawiona na dialog z Klientem w celu analizy jego potrzeb i oczekiwań w stosunku do danego postępowania o zamówienie publiczne i efektu jaki chce osiągnąć. Indywidualne podejście jest kluczem do tego, aby postępowanie zostało przeprowadzone przez Zamawiającego efektywnie, natomiast dla wykonawcy indywidualne podejście zagwarantuje złożenie oferty, która z jednej strony spełni oczekiwania wykonawcy a z drugiej – spełni warunki i wymagania stawiane przez zamawiającego wykonawcom w danym postępowaniu. Ponadto profesjonalna i indywidualna obsługa pozwoli na uniknięcie sankcji za nieprawidłowo udzielone zamówienie publiczne.

OBSŁUGA PRAWNA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OSÓB FIZYCZNYCH:

Kancelaria świadczy również usługi obejmujące zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji, bieżące doradztwo oraz obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Kancelaria oferuje również świadczenie usług na rzecz osób fizycznych, w tym zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami administracji, bieżące doradztwo i konsultacje, sporządzanie projektów umów, pism procesowych oraz projektów innych dokumentów, zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta.

Usługi prawne świadczone są w następujących dziedzinach:

    • PRAWA CYWILNEGO
    • PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
  • PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Usługi obejmują również bieżące konsultacje telefoniczne i mailowe.

SPOSÓB ROZLICZEŃ:

Rozliczenia z każdym Klientem ustalane są indywidualnie a wysokość i sposób rozliczenia zależy stopnia skomplikowania danej sprawy, w tym czasu poświęconego na wykonanie danej usługi, nakładu pracy, rodzaju umowy zawartej z Klientem (obsługa stała lub obsługa jednorazowa). Wynagrodzenie ustalane jest w oparciu przeprowadzoną przez Kancelarię ocenę przedstawionego zagadnienia, w oparciu o przedstawione przez Klienta dokumenty i informacje.

Sposób rozliczenia za wykonane usługi na rzecz Klienta ustalany jest w następujących formach:

    • stawka godzinowa – wyliczona w oparciu o ilość godzin przepracowanych przez prawnika przy wykonywaniu zleconej usługi;
    • ryczałt – obejmuje ustalenie kwoty za dany okres, przez jaki będzie wykonywana obsługa prawna (najczęściej jest to okres miesięczny);
  • wynagrodzenie za pojedynczą usługę – np. sporządzenie projektu umowy, dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, sporządzenie pisma procesowego;

 

Pomoc w stosowaniu prawa zamówień publicznych